O indexech

Kvalitu života v obci měříme pomocí jednotlivých indexů, které mají vliv na spokojený a šťastný život člověka.

Kvalita života je měřena pomocí indexů, které mají vliv na spokojený a šťastný život člověka. Na základě mnoha studií i námi realizovaných průzkumů a fokusních skupin jsme tyto indexy rozdělili do tří základních oblastí:

Zdraví a životní prostředí

Materiální zabezpečení a vzdělání

Vztahy a služby

Pro šťastný a spokojený život je nezbytné, aby tyto oblasti byly navzájem v určité rovnováze, protože pokud byť jen v jediné trpíme nějakým nedostatkem, výrazně to poznamená naši celkovou spokojenost v životě.

Přestože obec, ve které žijeme, nám sama od sebe nemůže zajistit šťastný, bezstarostný a bohatý život, může se pokusit utvářet podmínky, které nám k naplnění všech těchto nezbytných potřeb pomohou.

Při konstrukci celkového skóre kvality života v obci jsme si tuto skutečnost uvědomovali, a proto jsme pečlivě vybírali ukazatele, které objektivně zachycují stav v obci a mají dobrou vypovídající hodnotu.

Index praktických lékařů

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Počet ordinací praktických lékařů, které se nacházejí přímo na území obce vztažený na počet obyvatel.
 • Počet ordinací praktických lékařů, které se nacházejí v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od radnice obce.

Počet ordinací praktických lékařů vychází z údajů evidovaných v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb ke třetímu čtvrtletí roku 2022.

Váha indexu: 2,9 %

Rozložení výsledků je nepravidelné, posunuté směrem k nižším hodnotám. Pouze 20 % obcí dosáhlo na hodnoty vyšší než 5,1. To značí velký rozdíl v dostupnosti praktických lékařů v několika málo obcích s nejvyššími hodnotami a ve zbytku republiky.

Index dětských lékařů

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Počet ordinací dětských lékařů, které se nacházejí přímo na území obce vztažený na počet obyvatel.
 • Počet ordinací dětských lékařů, které se nacházejí v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od radnice obce.

Počet ordinací dětských lékařů vychází z údajů evidovaných v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb ke třetímu čtvrtletí roku 2022.

Váha indexu: 2,9 %

Rozložení výsledků je poměrně pravidelné s koncentrací uprostřed, jelikož 20 % obcí s nejnižší dostupností dětských lékařů dosáhlo hodnot v podobném rozmezí (0 – 3,3) jako 20 % obcí s nejvyšším hodnocením (hodnoty v rozmezí 6,0 – 10). Dostupnost dětských lékařů se tedy v jednotlivých obcích liší, ve většině obcí nicméně nejsou rozdíly natolik velké.

Index dojezdu do nemocnice

+

Ukazatel představuje dobu nezbytnou na dojetí k nejbližší nemocnici nebo fakultní nemocnici.

Informace o nemocnicích a fakultních nemocnicích vycházejí z údajů evidovaných v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb ke třetímu čtvrtletí roku 2022. Výpočet bere v potaz maximální povolené rychlosti na komunikacích. Aktuální dopravní situace a uzavírky nejsou do výpočtu zahrnuty.

Váha indexu: 2,3 %

Rozložení výsledků je velmi nepravidelné. Výsledný index téměř poloviny obcí je vyšší než 9. Je to způsobeno tím, že ve většině obcí se nemocnice nachází přímo na jejich území a dojezdový čas do nejbližší nemocnice je tak velmi podobný. Nižších hodnot dosahují obce, ve kterých se nemocnice nenachází a jejichž obyvatelé musí do nemocnice dojíždět do některé z přilehlých obcí.

Index lékáren

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Počet lékáren, které se nacházejí přímo na území obce vztažený na počet obyvatel.
 • Počet lékáren, které se nacházejí v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od radnice obce.

Počet lékáren vychází z údajů evidovaných Státním úřadem pro kontrolu léčiv k polovině roku 2022.

Váha indexu: 3,5 %

Rozložení výsledků je nepravidelné, posunuté směrem k nižším hodnotám. Pouze 25 % obcí dosáhlo na hodnoty vyšší než 5,1. To značí velký rozdíl v dostupnosti lékáren v několika málo obcích s nejvyššími hodnotami a ve zbytku republiky.

Index průměrné délky života

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Průměrná naděje dožití při narození u mužů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
 • Průměrná naděje dožití při narození u žen ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Informace o průměrné naději dožití při narození vycházejí ze statistik Českého statistického úřadu za období let 2017 – 2021.

Váha indexu: 10,0 %

Rozložení výsledků je poměrně pravidelné s koncentrací uprostřed. Dosažené hodnoty 60 % obcí se pohybují v relativně úzkém rozmezí 3,8 – 6,7, což značí, že průměrná délka života se ve většině obcí natolik neliší. Výrazně méně či více se lidé průměrně dožívají jen v několika obcích na obou koncích žebříčku. Rozdíl mezi obcí s nejnižší a nejvyšší průměrnou délkou života činí u mužů zhruba 7 let a u žen zhruba 6 let.

Index znečištění ovzduší

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Průměrná koncentrace polétavých prachových částic PM 10 ve vzduchu na území obce.
 • Průměrná koncentrace polétavých prachových částic PM 2,5 ve vzduchu na území obce.

Informace o koncentraci polétavých prachových částic vychází z evidence Českého hydrometeorologického ústavu za období let 2017 – 2021.

Váha indexu: 5,8 %

Rozložení výsledků je mírně nepravidelné, posunuté směrem k vyšším hodnotám. Dosažené hodnoty 60 % obcí se pohybují v relativně úzkém rozmezí 4,2 – 6,8, což značí, že kvalita ovzduší se ve většině obcí natolik neliší. Současně z rozložení vyplývá, že obce, které mají nejnižší hodnocení, dosahují v hodnotách znečištění výrazně vyšších hodnot znečištění oproti zbytku republiky. Těchto několik obcí se dlouhodobě pohybuje na hranici imisních limitů pro ochranu zdraví lidí podle Zákona o ochraně ovzduší z roku 2012.

Index znečišťovatelů

+

Ukazatel představuje počet firem, u kterých byly zaznamenány úniky škodlivých látek do životního prostředí v okruhu 30 kilometrů od radnice obce. Firmám jsou přiděleny váhy dle množství vypouštěných látek.

Informace vychází z Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek spravovaného Evropskou agenturou pro životní prostředí za období roku 2020.

Váha indexu: 4,1 %

Rozložení výsledků je mírně nepravidelné, posunuté směrem k nižším hodnotám a s koncentrací uprostřed. Dosažené hodnoty 60 % obcí se pohybují v relativně úzkém rozmezí 2,6 - 5,9 a 20 % obcí dosáhlo hodnoty vyšší než 6,0. To značí, že v několika obcích, které se umístily v popředí žebříčku, je výrazně nižší počet znečišťovatelů než ve zbytku republiky.

Index chráněných území

+

Ukazatel představuje součet celkové plochy maloplošných a velkoplošných zvláštně chráněných území a smluvně chráněných území v okruhu 30 kilometrů od radnice obce.

Informace vychází z evidence Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky ke třetímu čtvrtletí 2022.

Váha indexu: 1,8 %

Rozložení výsledků je velmi nepravidelné. Výsledný index více než poloviny obcí není vyšší než 2. Je to způsobeno velkým rozdílem v dostupnosti chráněných území v několika málo obcích s nejvyššími výsledky a zbytkem republiky. Jedná se o obce, které mají ve své blízkosti národní parky a velké chráněné krajinné oblasti.

Index nezaměstnanosti

+

Ukazatel představuje průměrný podíl nezaměstnaných osob na území dané obce. Podíl nezaměstnaných osob je počítán jako podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let registrovaných na Úřadu práce ze všech obyvatel ve stejném věku.

Informace vychází z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za období roku 2021.

Váha indexu: 6,7 %

Rozložení výsledků je nepravidelné, posunuté směrem k vyšším hodnotám. Je to způsobeno tím, že ve většině obcí je nezaměstnanost na podobně nízké úrovni, zatímco v obcích na konci žebříčku je nezaměstnanost výrazně vyšší než ve zbytku republiky. Obecně je nezaměstnanost ve všech regionech ČR poměrně nízká, díky čemuž se Česká republika v úrovni nezaměstnanosti řadí na přední příčky v celé Evropské unii.

Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Počet pracovních nabídek ve vzdálenosti do 30 kilometrů od radnice obce nabízených na pracovních portálech. 
 • Počet pracovních nabídek na území obce vztažený na počet obyvatel.

Informace vychází z nabídek největších pracovních internetových portálů v České republice v průběhu roku 2022.

Váha indexu: 4,0 %

Rozložení výsledků je velmi nepravidelné, posunuté směrem k nižším hodnotám. Pouze 20 % obcí dosáhlo na hodnotu indexu vyšší než 4,0. To značí, že občané několika nejvýše umístěných obcí mají výrazně vyšší nabídku pracovních míst na pracovních portálech než obyvatelé většiny ostatních obcí.

Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Počet pracovních nabídek ve vzdálenosti do 30 kilometrů od radnice obce nabízených na Úřadu práce 
 • Počet pracovních nabídek na území obce vztažený na počet obyvatel.

Informace vychází z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za rok 2021.


Váha indexu: 2,7 %

Rozložení výsledků je velmi nepravidelné, posunuté směrem k nižším hodnotám, když zhruba polovina obcí dosáhla hodnoty nižší než 2,0. Pouze 20 % obcí dosáhlo na hodnoty vyšší než 4,2. To značí, že v několika málo obcích s nejvyšší nabídkou je nabídka pracovních pozic na Úřadu práce výrazně větší než ve zbytku republiky.

Index finanční dostupnosti bydlení

+

Ukazatel představuje průměrnou transakční cenu za metr čtvereční bytů na území obce vztaženou k průměrné hrubé mzdě v kraji dané obce.

Informace o průměrné transakční ceně vychází z databáze internetového portálu cenovamapa.org, který sleduje skutečné prodejní ceny nemovitostí v České republice. Údaje jsou za rok 2021.

Váha indexu: 5,8 %

Rozložení výsledků je velmi nepravidelné, posunuté směrem k nižším hodnotám. Pouze 20 % obcí dosáhlo na hodnoty vyšší než 4,9. To značí, že v několika málo obcích je průměrná cena bydlení výrazně nižší než ve většině obcí v republice. Obecně lze říci, že jsou v cenách bydlení v jednotlivých regionech poměrně výrazné rozdíly.

Index hmotné nouze

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Počet vyplacených příspěvků na živobytí v obci vztažený na počet obyvatel.
 • Počet vyplacených doplatků na bydlení v obci vztažený na počet obyvatel.

Informace vychází ze statistik Úřadu práce České republiky za období roku 2021.

Váha indexu: 2,9 %

Rozložení výsledků je nepravidelné, posunuté směrem k vyšším hodnotám. Celých 80 % obcí dosáhlo na hodnoty vyšší než 5,3. Z rozložení vyplývá, že ve většině obcí je stav podobný jako v obci s nejvyšším hodnocením, naopak v několika obcích na konci žebříčku je poměr vyplácených dávek vůči počtu obyvatel výrazně vyšší.

Index exekucí

+

Ukazatel představuje počet obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností v exekuci vztažený na počet obyvatel.

Data pro výpočet indexu byla poskytnuta Exekutorskou komorou ČR, která je datovým partnerem projektu. Údaje jsou za období roku 2021.

Váha indexu: 2,9 %

Rozložení výsledků je nepravidelné, posunuté směrem k vyšším hodnotám. Celých 80 % obcí dosáhlo na hodnoty vyšší než 4,6. Z rozložení vyplývá, že ve většině obcí je podobný podíl obyvatel v exekuci, který je však lehce vyšší než u několika málo nejvýše umístěných obcí. Naopak v několika obcích, nacházejících se na konci žebříčku, je poměr obyvatel v exekuci výrazně vyšší než ve zbytku republiky.

Index kapacity mateřských škol

+

Ukazatel představuje celkový součet povolených cílových kapacit mateřských škol ve správním obvodu obce vztažený k celkovému počtu dětí ve věku 3 až 5 let.

Informace o kapacitě mateřských škol vychází ze statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za školní rok 2021/2022. 

Váha indexu: 3,3 %

Rozložení výsledků je poměrně pravidelné s koncentrací uprostřed. Dosažené hodnoty 60 % obcí se pohybují v relativně úzkém rozmezí 3,5 – 6,3. To značí, že dostupnost mateřských škol se ve většině správních obvodů natolik neliší. Výrazně vyšší a nižší hodnoty se objevují jen v několika správních obvodech obcí na obou koncích žebříčku. 

Index kapacity základních škol

+

Ukazatel představuje celkový součet povolených cílových kapacit základních škol ve správním obvodu obce vztažený k celkovému počtu dětí ve věku 6 až 14 let.

Informace o kapacitě základních škol vychází ze statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za školní rok 2021/2022. 

Váha indexu: 1,7 %

Rozložení výsledků je mírně nepravidelné, posunuté směrem k vyšším hodnotám. Celých 80 % obcí dosáhlo na hodnoty vyšší než 4,0. Dosažené hodnoty 60 % obcí se pohybují v relativně úzkém rozmezí 4,0 - 6,7. To značí, že dostupnost základních škol se ve většině správních obvodů natolik neliší. Výrazně vyšší a nižší hodnoty se objevují jen v několika správních obvodech obcí na obou koncích žebříčku.

Index kvalitních středních škol

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Podíl kvalitních středních škol na celkovém počtu středních škol na území obce.
 • Počet kvalitních středních škol, které se nacházejí v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od radnice obce.

Kvalitní školy byly identifikovány na základě výsledků studentů u státních maturitních zkoušek. Informace vycházejí ze statistik Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání za rok 2021.

Váha indexu: 3,3 %

Rozložení výsledků je velmi nepravidelné, posunuté směrem k nižším hodnotám. To značí, že v několika málo obcích s nejvyššími výsledky je výrazně vyšší dostupnost kvalitních středních škol než ve většině ostatních obcí. Existuje dokonce několik obcí, kde se žádná škola s nadprůměrnými výsledky studentů u státní maturitní zkoušky nenachází ani na území obce, ani v blízkém okolí.

Index supermarketů

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Počet prodejen, které se nacházejí přímo na území obce vztažený na počet obyvatel.
 • Počet prodejen, které se nacházejí v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od radnice obce.

Do výpočtu byly zahrnuty prodejny největších obchodních řetězců s potravinami působících v České republice ke třetímu čtvrtletí roku 2022.

Váha indexu: 3,0 %

Rozložení výsledků je mírně nepravidelné, posunuté mírně k nižším hodnotám. Dosažené hodnoty 60 % obcí se pohybují v relativně úzkém rozmezí 3,0 – 5,3. To značí, že ve většině obcí se dostupnost supermarketů nijak výrazně neliší. Výrazně méně či více prodejen největších obchodních řetězců je v několika málo obcích na obou koncích žebříčku.

Index bankomatů

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Počet bankomatů, které se nacházejí přímo na území obce vztažený na počet obyvatel.
 • Počet bankomatů, které se nacházejí v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od radnice obce.

Do výpočtu byly zahrnuty bankomaty největších bank působících v České republice ke třetímu čtvrtletí roku 2022.

Váha indexu: 2,0 %

Rozložení výsledků je mírně nepravidelné, posunuté směrem k nižším hodnotám. Dosažené hodnoty 60 % obcí se pohybují v relativně úzkém rozmezí 3,3 - 5,4. To značí, že ve většině obcí se dostupnost bankomatů nijak výrazně neliší. Výrazně méně či více bankomatů je v několika málo obcích na obou koncích žebříčků.

Index restaurací

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Počet restaurací, které se nacházejí přímo na území obce vztažený na počet obyvatel.
 • Počet restaurací, které se nacházejí v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od radnice obce.

Do výpočtu byly zahrnuty všechny restaurace evidované v mapové aplikaci společnosti Google ke třetímu čtvrtletí roku 2022.

Váha indexu: 3,0 %

Rozložení výsledků je nepravidelné, posunuté směrem k nižším hodnotám. Pouze 20 % obcí dosáhlo hodnoty indexu vyšší než 4,3 a 60 % obcí se pohybuje v relativně úzkém rozmezí 2,2 – 4,3. To značí vysokou vyrovnanost dostupnosti restaurací ve většině obcí a velký odstup několika málo obcí s nejvyšším hodnocením.

Index kin

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů se shodnou váhou:

 • Počet filmů promítaných v kinech, které se nacházejí přímo na území obce vztažený na počet obyvatel.
 • Počet filmů promítaných v kinech, které se nacházejí v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od radnice obce.

Pro výpočet jsou uvažována stálá kina evidovaná Unií filmových distributorů ke konci roku 2021. Počet filmových představení vychází z veřejných programů příslušných kin v roce 2022.

Váha indexu: 2,0 %

Rozložení výsledků je velmi nepravidelné, 80 % obcí nedosáhlo hodnoty indexu vyšší než 3,3. To značí, že obce s nejvyšším hodnocením mají výrazně vyšší dostupnost filmových představení v kinech než ostatní obce. Jedná se především o obce, pro které je dostupné alespoň jedno multikino.

Index silniční sítě

+

Ukazatel představuje rozlohu území, kam je možné dojet za 30 minut autem od radnice obce.

Výpočet bere v potaz maximální povolené rychlosti na komunikacích ke třetímu čtvrtletí roku 2022. Aktuální dopravní situace a uzavírky nejsou do výpočtu zahrnuty.

Váha indexu: 4,2 %

Rozložení výsledků je poměrně pravidelné s koncentrací uprostřed, jelikož 20 % obcí na konci žebříčku dosáhlo hodnot v podobném rozmezí (0 – 3,2) jako 20 % obcí s nejvyšším hodnocením (hodnoty v rozmezí 6,7 – 10). Úroveň silniční sítě se tedy v jednotlivých obcích liší, u většiny obcí nicméně nejsou rozdíly příliš velké.  

Index železniční dopravy

+

Ukazatel představuje průměrný počet unikátních vlakových spojů osobní přepravy, které zastaví v obci za jeden měsíc. Jednotlivým spojům je přidělena váha dle kategorie vlaku.

Informace vychází ze statistik Správy železnic za rok 2022.

Váha indexu: 4,2 %

Rozložení výsledků je velmi nepravidelné, 80 % obcí nedosáhlo hodnoty indexu vyšší než 2,9. To značí, že obce s nejvyšším hodnocením mají výrazně vyšší dostupnost vlakové dopravy než ostatní obce. Jedná se především o obce, kterými procházejí hlavní železniční koridory s vysokým počtem mezinárodních i vnitrostátních spojů.

Index sounáležitosti

+

Ukazatel představuje počet spolků a zájmových sdružení se sídlem na území obce vztažený na počet obyvatel.

Informace vychází z Veřejného rejstříku spravovaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky ke třetímu čtvrtletí roku 2022.

Váha indexu: 1,7 %

Rozložení výsledků je mírně nepravidelné, posunuté mírně k nižším hodnotám. Dosažené hodnoty 60 % obcí se pohybují v relativně úzkém rozmezí 2,7 - 5,7. To značí, že ve většině obcí se počet spolků a zájmových sdružení nijak výrazně neliší. Výrazně méně či více spolků a zájmových sdružení je v několika málo obcích na obou koncích žebříčku.  

Index zájmu o obecní a krajské volby

+

Ukazatel je složen ze dvou indexů:

 • Volební účast v obci při volbách do obecního zastupitelstva v roce 2022. (váha 75 %)
 • Volební účast v obci při volbách do krajského zastupitelstva v roce 2020. (váha 25 %)

Informace vychází z evidence Českého statistického úřadu. V případě Hl. m. Prahy je volební účast v obou případech totožná, neboť volby do zastupitelstva Hl. m. Prahy probíhaly v rámci voleb do obecního zastupitelstva.

Váha indexu: 1,7 %

Rozložení výsledků je poměrně pravidelné s koncentrací uprostřed, jelikož 20 % obcí na konci žebříčku dosáhlo hodnot v podobném rozmezí (0 – 3,1) jako 20 % obcí s nejvyšším hodnocením (hodnoty v rozmezí 6,2 – 10). Ve většině obcí je tak volební účast na podobné úrovni, rozdíl mezi obcí s nejvyšším hodnocením a obcí s nejnižším hodnocením činí 26 %.

Index dopravní nehodovosti

+

Ukazatel představuje počet dopravních nehod na území obce vztažený na počet obyvatel.

Informace vychází ze statistik Policie ČR za období roku 2021.

Váha indexu: 3,0 %

Rozložení výsledků je nepravidelné, posunuté směrem k vyšším hodnotám. To značí, že ve většině obcí byl počet dopravních nehod vzhledem k počtu obyvatel podobný, nicméně v obcích na konci žebříčku byl počet výrazně vyšší.

Index hazardu

+

Ukazatel představuje počet povolených technických herních zařízení na území obce vztažený na počet obyvatel.

Informace vychází z evidence Ministerstva financí České republiky ke konci roku 2021.

Váha indexu: 2,0 %

Rozložení výsledků je velmi nepravidelné, posunuté k vyšším hodnotám. Více než 20 % obcí tak dosáhlo stejného nejvyššího výsledku 10. Je to způsobeno tím, že v řadě obcí byl již hazard místní vyhláškou zcela zakázán. Naopak 20 % obcí s nejnižším hodnocením se pohybuje v rozmezí 0 – 6,6, to značí velké rozdíly v přístupu k hazardu v těchto několika obcích oproti většině obcí v republice.

Index stěhování mladých

+

Ukazatel představuje rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem ve věku 20 – 34 let v dané obci.

Informace vychází ze statistik Českého statistického úřadu za rok 2021.

Váha indexu: 3,3 %

Rozložení výsledků je nepravidelné, posunuté směrem k nižším hodnotám. Pouze 20 % obcí dosáhlo hodnoty indexu vyšší než 5,0 a 60 % obcí se pohybuje v relativně úzkém rozmezí 1,9 - 5,0. V obcích od hodnoty indexu 3,5 se přistěhovalo více mladých, než vystěhovalo. Naopak z obcí s nižší hodnotou indexu než 3,5 se více mladých vystěhovalo, než přistěhovalo.

Index přírůstku obyvatelstva

+

Ukazatel je spočítán jako součet narozených a přistěhovalých obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem minus součet zemřelých a vystěhovalých obyvatel v obci.

Informace vychází ze statistik Českého statistického úřadu za rok 2021.

Váha indexu: 3,3 %

Rozložení výsledků je mírně nepravidelné. 20 % obcí s nejnižším hodnocením dosáhlo na hodnoty v rozmezí 0 – 2,6, zatímco 20 % obcí s nejvyšším hodnocením se pohybovalo v rozmezí 5,9 - 10. V obcích od hodnoty indexu 5,4 dochází k přírůstku obyvatelstva, naopak v obcích s hodnotou nižší než 5,4 dochází k úbytku obyvatel.

Základní terminologie

Co je dojezdová vzdálenost?

Oblast, do které lze dojet autem za určitý čas od radnice obce. Výpočet oblasti bere v potaz maximální povolené rychlosti na komunikacích, ale není zahrnuta dopravní situace a aktuální uzavírky.

Co je okruh 30 km od radnice?

Oblast, která je vymezena kruhem o poloměru 30 kilometrů se středem v radnici obce.

Co je počet obyvatel?

Počet obyvatel dle statistik Českého statistického úřadu platný ke dni, ke kterému je datován zdroj dat pro výpočet indexu.

Co je území obce?

Oblast všech katastrálních území, které jsou vedeny jako součást obce.

Metodika ke stažení

Chcete vědět podrobněji, jak pracujeme s indexy? Stáhněte si základní metodiku v PDF.

Stáhnout
i

Zveřejnili jsme vydání rok 2023. Podívejte se, jak dopadly jednotlivé obce.